ห้องประชุมปาริชาติ

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมปาริชาติ ***

ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
23 พ.ค. 61 (08:00)
24 พ.ค. 61 (17:00)
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงอนุมัติงานบริการด้านปฐมภูมิ รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตึกแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
23 พ.ค. 61 (10:00)
23 พ.ค. 61 (12:00)
ัรับรองอาจารย์นิเทศจากวสสอนุมัติงานเภสัชกรรมฯ รายละเอียด
23 พ.ค. 61 (13:30)
23 พ.ค. 61 (16:00)
ประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอนุมัติงานพัฒนาคุณภาพ รายละเอียด