รายละเอียดการจอง

ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13:00
อนุมัติ

04/12/2561 เวลา 11:53:05

เลขที่ใบจอง REV61120002 วันที่เวลา 04 ธันวาคม 2561 เวลา 11:53
วาระการประชุม ประชุม What is the Appropriate Treatment in Hypertension?
ประธานการประชุม บริษัท Takada
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม แพทย์ พยาบาล เภสัช และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล โทรศัพท์ติดต่อ 515
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ