สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6105000323 พ.ค. 61 (08:00)
24 พ.ค. 61 (17:00)
ห้องประชุมลีลาวดี
รับผู้ตรวจราชการกระทรวง
แสดง
อนุมัติREV6105001823 พ.ค. 61 (10:00)
23 พ.ค. 61 (12:00)
ห้องประชุมวาสนา
ัรับรองอาจารย์นิเทศจากวสส
แสดง
อนุมัติREV6105000923 พ.ค. 61 (13:30)
23 พ.ค. 61 (16:00)
ห้องประชุมวาสนา
ประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ