ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ27/04/2561 เวลา 10:13:32
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม ic
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ10/04/2561 เวลา 13:52:39
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพยอม ทองขาว   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม นักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 08:51:04
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางดวงแข วรรณบวร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม IC
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ01/05/2561 เวลา 13:21:34
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม รับการประเมินหน่วยไตเทียม
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ09/04/2561 เวลา 14:30:36
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ
รายละเอียด

ห้องประชุมปาริชาติ

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 08:59:15
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม รับการตรวจเยี่ยมการประเมิน
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 08:54:43
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม รับการตรวจเยี่ยมการประเมิน
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ30/04/2561 เวลา 08:55:35
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม รับการตรวจเยี่ยมการประเมิน
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ08/05/2561 เวลา 09:46:47
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดวงพร ชูกลิ่น   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
วาระการประชุม การติดตามสถานะทางการเงินโรงพยาบาลห้วยยอด
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ09/04/2561 เวลา 14:34:34
วันที่ใช้ห้อง 11 พ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   11 พ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ติดตามความก้าวหน้าทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ