ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ18/07/2561 เวลา 09:55:12
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิรา พันธุเสน   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม เลี้ยงปฐมนิเทศ และต้อนรับน้องใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ31/07/2561 เวลา 15:18:35
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพยอม ทองขาว   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ31/07/2561 เวลา 11:00:03
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพยอม ทองขาว   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ01/08/2561 เวลา 10:46:25
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม ประชุม Allergy & Immunolgy Interhospital
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ06/08/2561 เวลา 08:41:41
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางดวงแข วรรณบวร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม IC
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ07/08/2561 เวลา 09:06:39
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ26/07/2561 เวลา 10:46:12
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 61 เวลา 10:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 61 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นายพีรพงษ์ จันทร์พุ่ม   สำหรับแผนก งานทันตกรรม
วาระการประชุม การประชุมการขยายผลงานเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ01/08/2561 เวลา 15:51:17
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี ใส้เพี้ย   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม Lunch conference
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ31/07/2561 เวลา 08:48:32
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   10 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิโลบล ไทรงาม    สำหรับแผนก งานบริการผู้ป่วยนอก
วาระการประชุม ให้ความรู้กลุุ่มเป็าหมายและอสม. โครงการ ชุมชน ลดเค็ม ลดโรคต้นแบบ
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ08/08/2561 เวลา 16:43:55
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทบทวน Case
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ