ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ21/05/2561 เวลา 15:41:08
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 61 เวลา 07:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางรุจินี ห้าสังข์   สำหรับแผนก งานตรวจสุขภาพ
วาระการประชุม ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยยอด
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ22/05/2561 เวลา 15:41:57
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ศิริวัลย์ เพ็ชรทรัพย์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบพนักงานเปล (ลุกจ้างชั่วคราวรายวัน)
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/04/2561 เวลา 13:42:56
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี สรรเพชร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม huaiyot model
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ23/05/2561 เวลา 15:29:44
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพยอม ทองขาว   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยลงประเมินศูนย์ฝึกอบรม
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ21/05/2561 เวลา 15:43:42
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 61 เวลา 07:30   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางรุจินี ห้าสังข์   สำหรับแผนก งานตรวจสุขภาพ
วาระการประชุม ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยยอด
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ04/06/2561 เวลา 14:17:01
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางจุฑากาญจน์ นำนาผล   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม รับนิเทศนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ22/05/2561 เวลา 15:38:01
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบพนักงานพัสดุ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ13/06/2561 เวลา 14:04:20
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม นำเสนอผลงานนักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ13/06/2561 เวลา 09:25:37
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอรวรรณ รอตโกมิล   สำหรับแผนก งานบริการผู้ป่วยนอก
วาระการประชุม ประชุมทีม PCT
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ16/05/2561 เวลา 15:55:36
วันที่ใช้ห้อง 15 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 มิ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายพีรพงษ์ จันทร์พุ่ม   สำหรับแผนก งานทันตกรรม
วาระการประชุม ประชุมสารสนเทศทางทันตกรรม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ