ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ21/01/2562 เวลา 14:05:25
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมองค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ04/02/2562 เวลา 16:34:08
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมกรรมการบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ18/01/2562 เวลา 10:57:00
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิโลบล ไทรงาม   สำหรับแผนก งานเบาหวาน/ความดัน
วาระการประชุม ติดตามโครงการ ชุมชนลดเค็ม ลดโรคต้นแบบ ปี.2560
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ22/01/2562 เวลา 11:13:26
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายพีรพงษ์ จันทร์พุ่ม   สำหรับแผนก งานทันตกรรม
วาระการประชุม อบรมการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรมและซอฟต์แวร์ DentiiScan
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ22/01/2562 เวลา 10:38:37
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางพยอม ทองขาว   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม นำเสนอการประกวดพื้นที่ต้นแบบแพทย์แผนไทย ระดับอำเภอ
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ22/01/2562 เวลา 11:14:06
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.พ. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายพีรพงษ์ จันทร์พุ่ม   สำหรับแผนก งานทันตกรรม
วาระการประชุม อบรมการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรมและซอฟต์แวร์ DentiiScan
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ21/01/2562 เวลา 14:06:22
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมองค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ10/02/2562 เวลา 15:11:03
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรสมาลิน โทธรรม   สำหรับแผนก งานเบาหวาน/ความดัน
วาระการประชุม การดูแลผู้ป่วยโรคหืด
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ13/02/2562 เวลา 09:05:57
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 ก.พ. 62 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม พบนักศึกษาแพทย์ ปี 4
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ08/02/2562 เวลา 14:50:52
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 62 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นางสุปรียา ติรพัฒน์   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม ประชุมสรุปงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ