ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 09:34:56
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวราฤทธิ์ สฤษฎ์วานิช   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีมผู้ประสาน
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 09:25:35
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางดวงแข วรรณบวร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม นำเสนอข้อมูล แพทย์ Intern
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ27/09/2561 เวลา 09:54:36
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมความเสี่ยง
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ02/10/2561 เวลา 09:22:59
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายวราฤทธิ์ สฤษฎ์วานิช   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม RM
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 11:52:55
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี สรรเพชร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม PCT
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 14:06:49
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง พกส
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 11:54:16
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ผู้ประสานงานคุณภาพ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 09:56:08
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม Chronobiology in asthma and Drug Delivery System : Theophylline Controlled Release Capsule
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ05/10/2561 เวลา 14:16:55
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 15:06:28
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทำแผนปี 2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ